Dosarul sedintei din 29 septembrie 2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  29.09.2017 orele 12,00 la şedinţa ordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan, Toth Ede si Tifan Miklos.

Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca este intrunit cvorumul necesar fiind prezenti toti consilierii astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei.

Se arata faptul ca este necesara alegerea unui presedinte de sedinta deoarece durata mandatului dlui. Ciobanu Liviu a expirat.

domnul Bican propune pe Toth Ede.

Nemaifiind alte propuneri dl. Toth Ede preia conducerea sedintei si prezinta ordinea de zi:

 1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 35/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 36/2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 37/2017 pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii primariei Beba Veche
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 38/2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş”
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 39/2017 privind modificarea hotararii nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local”
 6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 40/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402647 nr. cadastral 402647, în suprafaţă de 979 mp, doamnei Matyas Mariana
 7. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 41/2017 privind rectificarea Cărții Funciare nr. 401591 Beba Veche

Se supune la vot ordinea de zi şi se constată că toţi consilierii sunt de acord.

La pct. 1 se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

 • 10 consilieri au votat „ pentru„
 • 0 consilieri au votat „împotriva„
 • 1 consilier s-a abținut

Se adopta hotarirea nr. 35/2017

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi respectiv Adoptarea proiectului de hotarare nr. 36/2017 privind privind rectificarea bugetului pe anul 2017\

Dl referent Sofran Nicolae prezinta referatul si da explicatii despre sumele propuse in rectificarea bugetara.

Dl. consilier Folescu Mircea intreaba daca sumele de bani in discutie sunt repartizate direct pentru capitolele bugetare din propunere.

Domnul primar Bohancanu Ioan arata ca o parte din sume sunt repartizate la salarii, studii de fezabilitate (statie de tratare) si alta parte la acoperisul cladirii din curtea Primariei.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba ce se face in privinta apei potabile.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

 • 11 consilieri au votat „ pentru„
 • 0 consilieri au votat „împotriva„
 • 0 consilieri s-au abținut dl. consilier Folescu Mircea  si dl. consilier Ardelean Gheorghe

Se adopta hotarirea nr. 36/2017

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi respectiv Adoptarea proiectului de hotarare nr. 37/2017 pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii primariei Beba Veche

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba cine (ce firma) face lucrarea.

Domnul primar Bohancanu Ioan arata ca se va organiza licitatie publica, avand in vedere ca valoarea este de 360.000 euro avand finantare integrala

Dl. consilier Folescu Mircea ridica problema pe care o considera excesiva respectiv ca in proiectul; hotararii este prevazuta o izolare cu polistiren extrudat de 12 cm care ar echivala cu o eficienta de 10 ori fata de polistirenul expandat, ajungand la un echivalent de 120 cm.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe considera ca sunt si alte prioritati ale comunei care nu sunt luate in seama.

Dl. consilier Folescu Mircea spune ca nu este oportun sa ne ocupam doar de primarie deoarece aceasta a fost renovata in urma cu cativa ani, si si-ar dori sa se faca si altceva in afara de primarie.

Domnul primar Bohancanu Ioan arata ca este o oportunitate deosebita, suma necesara fiind alocata integral din fonduri europene, si s-a muncit foarte mult pentru acest proiect la care sunt putine primarii (in zona doar Beba Veche si Dudestii Vechi) care vor depune proiecte pe aceasta tema.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

 • 8 consilieri au votat „ pentru„
 • 1 consilieri au votat „împotriva„  dl. consilier Ardelean Gheorghe
 • 2 consilieri s-au abținut dl. consilier Folescu Mircea  si dna consilier Cosa Dorina.

Se adopta hotarirea nr. 37/2017

La urmatorul punct de pe ordinea de zi este debaterea proiectului de hotarare nr. 38/2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş”

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Dl. consilier Folescu Mircea considera ca fiind vorba despre imputernicit al Consiliului local ar trebui mandatat un consilier.

Dupa discutii referitoare la subiect, dna consilier Farca Lidia propune pe dl. Primar Bohancanu Ioan sa reprezinte consiliul local.

Nu mai sunt facute alte propuneri.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

 • 9 consilieri au votat „ pentru„
 • 0 consilieri au votat „împotriva„
 • 2 consilieri s-au abținut dl. consilier Ardelean Gheorghe si dl. consilier Folescu Mircea

Se adopta hotarirea nr. 38/2017

La punctul 5 de pe ordinea de zi este dezbaterea proiectului de hotarare privind privind modificarea hotararii nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local”

Se prezinta referatul, adrea Prefecturii si proiectul hotararii.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

 • 11 consilieri au votat „ pentru„
 • 0 consilieri au votat „împotriva„
 • 0 consilieri s-au abținut

Se adopta hotarirea nr. 39/2017

La punctul 6 Adoptarea proiectului de hotarare nr. 40/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402647 nr. cadastral 402647, în suprafaţă de 979 mp, doamnei Matyas Mariana

Dl. consilier Folescu Mircea  arata in sat mai sunt si alte terenuri intravilane, si nu vede oportunitatea cererii solicitantul avand posibilitatea sa isi cumpere un teren cu un pret foarte mic direct de la proprietar.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe solicita sa fie prezentate grunturile proprietate de stat care pot fi solicitate de tineri pentru constructia de locuinte.

Dl primar Bohancanu Ioan arata anul viitor vor fi inventariate toate imobilele inscrise in cartea funciara pentru clarificarea tuturor prorietatilor detinute, atat de consiliul local cat si de cetateni, prin verificarea tuturor cartilor funciare ale comunei.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

 • 9 consilieri au votat „pentru„
 • 0 consilieri au votat „împotriva„
 • 2 consilieri s-au abținut dl. consilier Ardelean Gheorghe si dl. consilier Folescu Mircea

Se adopta hotarirea nr. 40/2017

La ultimul punct de pe ordinea de zi referitor la adoptarea proiectului de hotarare nr. 41/2017 privind rectificarea Cărții Funciare nr. 401591 Beba Veche.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

Dl. consilier Folescu Mircea ridica obiectii privind aprobarea, caniderand ca firma de cadastru trebuie sa efectueze masurarea tuturor suprafetelor astfel incat sa se confirma daca terenul se gaseste cumva la vecini care ar putea avea un plus de suprafata, iar diminuarea suprafetei ne este defavorabila.

Se va prezenta in urmatoarea sedinta planul de situatie cerut.

 • 9 consilieri au votat „ pentru„
 • 0 consilieri au votat „împotriva„
 • 2 consilieri s-au abținut dl. consilier Ardelean Gheorghe si dl. consilier Folescu Mircea

Se adopta hotarirea nr. 41/2017

 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi este declarata inchisa sedinta.

 

Preşedinte de şedinţa Toth Ede

 • Bruder Timea-Terezia
 • Ardelean Gheorghe
 • Bican Aurelian-Craciun
 • Bali Gabriela
 • Coșa Dorina
 • Farca Lidia-Lenuța
 • Folescu Mircea
 • Horvath Stefan
 • Tifan Miklos
 • Ciobanu Liviu                                                                                  Secretar,

 

Descarca Dosar sedinta

 

 

Sedinta-29-09-2017