Imagine

Convocator Sedinta extraordinara a Consiliului local (25.09.2017)

Nota: (25.09.2017)

Sedinta a fost reprogramata pentru data de 29.09.2017 ora 12.00

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă extraordinară, conform art. 39 alin. 2* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 25 septembrie 2017 orele 16.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 35/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
  2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 36/2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017
  3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 37/2017 pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii primariei Beba Veche
  4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 38/2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş”
  5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 39/2017 privind modificarea hotararii nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local”
  6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 40/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402647 nr. cadastral 402647, în suprafaţă de 979 mp, doamnei Matyas Mariana
  7. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 41/2017 privind rectificarea Cărții Funciare nr. 401591 Beba Veche

*Art. 39. (1) Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi.
(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indata.
(5) In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.