Imagine

Convocator Sedinta extraordinara a Consiliului local (3.08.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă extraordinară, conform art. 39 alin. 2* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 3 august 2017 orele 9.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
  1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție  aferente realizării proiectului  „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, județul Timiș”
  2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 31/2017 privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”
  3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local
  4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 33/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017
  5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 34/2017 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN

Adaugat ulterior

*Art. 39. (1) Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi.
(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indata.
(5) In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.