Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (10.07.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 10 iulie 2017 orele 16.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 24/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 25/2017 privind aprobarea valoarii de investiție a Proiectului „Dotare Camine culturale din comuna Beba Veche și Cherestur, judetul Timis” cu o valoare totala de 994.077.31 lei
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 26/2017 privind solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000 lei
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 27/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 28/2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 29/2017 privind abrogarea hotararii nr. 16/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402505 nr. cadastral 402505, în suprafaţă de 1079 mp, domnului Bud Nicu – Cristian, pentru construirea unei locuinţe în baza Legii 15/2003
 7. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind solicitarea unui imprumut de la EXIMBANK SA
 8. Dezbateri privind probleme de interes local:
  1. situatie privind imobilele proprietate de stat inchiriate
  2. situatie privind debitele la capitolul „apa potabila”
  3. prezentarea spre aprobare a cererilor adresate Consiliului local
  4. prezentarea de catre dl. Ardelean Gheorghe a raspunsului la interpelarea adresata in data de 15.06.2017

*Art. 39. (1) Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi.
(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indata.
(5) In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.